Privacybeleid

Datart webdesign – IOMMI BVBA respecteert uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • wij namen technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit absoluut nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

IOMMI BVBA
Kaprova 42/14, Praha 110 00, Tsjechië
info@datart.be

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij zullen door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bv in het kader van gerechtelijk onderzoek.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist: zij worden niet langer dan 1 jaar na het laatste gebruik bewaard.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle medewerkers die namens Datart Webdesign van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

In het onwaarschijnlijke geval zich een data-lek zou voordoen, of gegevens ontvreemd werden, worden alle personen in ons databestand hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy beleid staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

IOMMI BVBA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 maart 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door IOMMI BVBA, Kaprova 42/14, Praha 110 00, Tsjechië, info@datart.be
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via info@datart.be. Hierlangs kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.